Menu

Versterking gezocht voor de Buurtwacht Watergras!

Sedert enige tijd fietst de Buurtwacht Watergras haar nachtelijke rondes door de Water- & Grassenbuurt in Gouda. Dit doet de Buurtwacht met meerdere teams die hun bevindingen en ervaringen met elkaar delen zodat de verzamelde informatie kan worden gebruikt om te komen tot een nog veiliger woonomgeving. Immers de voornaamste reden voor het instellen van de Buurtwacht is, zoals dat ook elders in het land het geval is, het verhogen van de sociale veiligheid of zo u wilt het terugdringen van het aantal woninginbraken en dergelijke. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Gemeente Gouda (Afdeling Veiligheid en Wijken) en uiteraard de politie respectievelijk de wijkagenten. De Buurtwacht Watergras is een deelactiviteit van Buurtpreventie Watergras dat op haar beurt is voortgekomen uit de Bewonersvereniging Watergras.

Hoewel de Buurtwacht tot op heden met succes haar surveillances uitvoert, worden toch meer vrijwilligers gevraagd die bereid zijn om op gezette tijden en gegeven tijdstippen in teamverband surveillances uit te voeren. Een reden hiervoor is onder meer om het huidige vrijwilligersbestand iets meer adempauze te gunnen omdat menigeen overdag een baan heeft of andere verplichtingen. En omdat sociale veiligheid een zaak is van en voor ons allemaal (en niet alleen van de politie!), wordt er vandaag de dag steeds vaker een beroep gedaan op goedwillende burgers in hun eigen wijk. Het surveilleren gebeurt rijdende op de fiets zodat alle straten meermaals worden doorkruist en gecontroleerd. Soms wordt even afgestapt om een specifieke situatie beter te bekijken. Indien nodig wordt assistentie van de politie ingeroepen ‒ de politie weet dat er een buurtwacht actief is. De surveillanten zijn op hun rondes herkenbaar doordat zij een geel hesje dragen met op de rugzijde de woorden BUURTWACHT WATERGRAS.

Meer vrijwilligers voor de Buurtwacht kan betekenen, onder andere in de komende vakantieperiode, dat ook uw woning beter in de gaten wordt gehouden! Het is immers een publiek geheim dat in de vakantieperioden, net als in de maand december, meer woningen dan normaliter het geval is een donkere en verlaten indruk maken en daarom vaker doelwit worden van inbrekers. Zou u niet veel geruster op vakantie gaan als u weet dat er een Buurtwacht actief is die (onbezoldigd!) ook uw buurt en woning in de gaten houdt?
Daarom:

Meld u aan als vrijwilliger voor de Buurtwacht Watergras!

Samen kunnen we veel bereiken! De organisatie van de Buurtwacht hoopt ook u binnen afzienbare tijd te kunnen begroeten als een wijkbewoner die bereid is om mee te werken aan de verhoging van de sociale veiligheid in de eigen woonomgeving. U kunt zich o.a. aanmelden door het sturen van een Email naar de Bewonersvereniging Watergras: info@watergrasgouda.nl

Hierin vermeldt u uw naam, uw adres, uw 06-nummer, wel of geen smartphone (i.v.m. opname in een speciale WhatsApp-groep) en of u restricties heeft ten aanzien van uw inzet voor de Buurtwacht. Met dit laatste wordt bedoeld specifieke voorkeuren zoals bijvoorbeeld: “alleen zaterdag of zondag”, niet op …dag”, “niet vaker dan 1x per twee weken”… enz. Met de restricties wordt zoveel als mogelijk is rekening gehouden bij het invullen van het surveillancerooster.