Menu

Lidmaatschap

Lid worden.

Bent u nog geen lid van de Bewonersvereniging, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.
Hieronder kunt u een aanmeldingsformulier downloaden. Als u dat formulier invult en in de bus doet bij de secretaris op Waterruit 16, is uw lidmaatschap geregeld.

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

Contributie.

De Bewonersvereniging wil graag de jaarcontributie innen via automatische incasso. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om op het aanmeldingsformulier de automatische incasso aan te vinken en tevens het machtigingsformulier in te vullen en in de bus te doen bij de secretaris op Waterruit 16.

WG doorlopende machtiging SEPA – juni 2016

Bewoners die al lid zijn en over willen gaan op automatische incasso worden eveneens verzocht om het machtigingsformulier te downloaden, in te vullen en in de bus van de secretaris te doen.

Over de machtiging ‘Automatische Incasso’ het volgende:

  • Met de machtiging verleent u de Bewonersvereniging toestemming om 1x per jaar (omstreeks april) de jaarcontributie van (momenteel) € 15,– automatisch van uw bank- of girorekening te incasseren.
  • Een machtiging kunt u op elk moment – telefonisch of schriftelijk – intrekken.
    Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
    Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

U kunt er natuurlijk ook voor blijven kiezen om de contributie van € 15,– zelf jaarlijks over te maken naar rekeningnummer NL58 INGB 0003 8131 13 t.n.v. Bewonersvereniging Watergras te Gouda.

Als u vragen heeft over het lidmaatschap, de contributie of de machtiging dan kunt u contact opnemen met de secretaris via info@watergrasgouda.nl.

Beëindigen van het lidmaatschap.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap hanteert de vereniging de volgende regels m.b.t. de contributie:

  • beëindigen lidmaatschap vóór 1 juli –> 50% contributie over het lopende jaar;
  • beëindigen lidmaatschap op 1 juli of later –> 100% contributie over het lopende jaar.

Voor het beëindigen van het lidmaatschap is er een webformulier, waarmee u het bestuur kunt informeren: webformulier Afmelden als lid

NB.: Het beëindigen van de toezending van ‘Nieuwsbrief en website-berichten‘ wordt met deze berichten niet automatisch uitgevoerd, maar de leden, die zich hierop hebben geabonneerd, kunnen zelf de toezending stoppen bij ontvangst van het eerstvolgende bericht.