Menu

Programma Algemene Ledenvergadering

PROGRAMMA
Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Watergras

23 maart 2017 om 19.30 uur in De Veste


19.15 – 19.30 uur:     Inloop met koffie/ thee

19.30 – 20.45 uur:    Algemene Ledenvergadering

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Benoeming bestuursleden
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
 4. Notulen ALV d.d. 17 maart 2016
 5. Jaarverslag ALV 2016
 6. Activiteiten 2017 en verder o.a.
  •    Jubileumfeest 40 jaar Bewonersvereniging Watergras
 7. Financieel
  a.    Kascontrolecommissie
  b.    Begroting 2017 en vaststelling contributie 2017
  c.    Benoeming kascontrolecommissie 2017
 8. Sluiting

20.45 – 21.00 uur:    Pauze met een drankje

21.00 – 21.10 uur    Buurtpreventie (Bob Arends, coördinator Buurtpreventie)

21.10 – 21.20 uur    Wijkgerichte duurzaamheid (Martin Pohlkamp, vz wijkteam Plaswijck)

21.20 – 21.40 uur    Rondvraag

21.40 – ca. 22.15 uur     Afsluiting en napraten met een drankje